Услуги

Предлагаме широк кръг консултантски услуги в следните области:

 

Oценки

 • бизнес оценки на търговски дружества;
 • пазарни оценки на дълготрайни и краткотрайни активи;
 • оценки на вземания и задължения на търговски дружества;
 • оценка на активи, пасиви и цели дружества в процедура на ликвидация;
 • оценка на разграничими активи и пасиви във връзка с одит по международни счетоводни стандарти;
 • ипотечни оценки;
 • оценки за целите на данъчното облагане;

 

Oрганизация и управление на дружества

 • бизнес- програми и планове;
 • определяне на икономическа ефективност на дадена инвестиция;
 • финансови и правни анализи;

 

Други

 • извършване на контрол за усвояване на средствата по инвестиционни проекти
 • цялостни проекти за приватизация;
 • консултации и подготовка на стратегии по продажби, изготвяне на оферти за участие в конкурси или преговори с потенциални инвеститори, тръжни и конкурсни документи;
 • икономически обосновки на искания за отпускане на кредити;
 • проекти и разработки по желание на клиента, за които сътрудниците на фирмата имат необходимите познания и опит.